Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz
Loading...
Ceník 2019-05-27T14:42:49+00:00

Výkon advokacie a odměna advokáta

Podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty (dále jen „výkon advokacie“) jsou upraveny zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu, je-li vykonávána advokátem.

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna advokáta“) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna“); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně. Při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se výše odměny advokáta určí podle ustanovení o mimosmluvní odměně, nestanoví-li tato vyhláška jinak. Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas.

V naší kanceláři je zpravidla sjednávána smluvní odměna podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek (dále jen „časová odměna“) a to v závislosti na složitosti věci, přičemž v takovém případě náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Nebo se odvíjí od částky za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal dle advokátního tarifu. Po dohodě s klientem lze sjednat i měsíční paušální odměnu za poskytnutou právní pomoc nebo jinou formu smluvní odměny.

Výše odměny je závislá na konkrétním předmětu právní služby a nelze ji obecně stanovit. Závisí na složitosti a časové náročnosti věci a hotových výdajích. Při jednání s klientem se však snažíme klientovi nastínit časový i nákladových rozsah věci.

Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Advokát se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní služby. Klient pak při vyúčtování nemůže požadovat specifikaci těchto hotových výdajů a advokát nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby. Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách.

Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby:

  1. a) při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět,
  2. b) za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.

Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby ve výši jedné poloviny mimosmluvní odměny za účast při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci, a za dostavení se k jednání, které se nekonalo, aniž byl o tom advokát včas předem vyrozuměn; bylo-li jednání odročeno nebo se nekonalo z důvodů spočívajících na straně klienta advokáta a byly-li tyto důvody advokátovi známy nejméně dva dny před termínem jednání, náleží mu náhrada ve výši jedné čtvrtiny mimosmluvní odměny.

Není-li dohodnuto jinak, náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby činí 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme plátci daně z přidané hodnoty, kterou odvádíme státu, jsme povinni k uvedeným položkám účtovat i DPH.

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“

Našim cílem je Vám pomoci, nebojte se nás oslovit!

Pomůžeme i Vám