Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz

Novelizace zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

S účinností od 1. 10. 2017 byl zákonem č. 58/2017 Sb., novelizován zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to mj. tak, že:

Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně již jen ve dvou typech věznic:

a. s ostrahou
b. se zvýšenou ostrahou

Věznice s ostrahou se podle stupně zabezpečení člení na oddělení

a. s nízkým stupněm zabezpečení,
b. se středním stupněm zabezpečení a
c. s vysokým stupněm zabezpečení.

Vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik provede odborná komise, která je složena z vedoucího oddělení výkonu trestu nebo oddělení výkonu vazby a trestu anebo ředitelem věznice pověřeného zaměstnance tohoto oddělení, a dále z psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, vychovatele a popřípadě dalších zaměstnanců Vězeňské služby určených ředitelem věznice.  

O umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou rozhoduje ředitel věznice, ve které je odsouzený umístěn.


S účinností od 18. 3. 2017 byl zákonem č. 55//2017 Sb. novelizován zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to mj. tak, že:

 • Zavádí nový trest v § 102a „Zabrání části majetku“

S účinností od 1. 7. 2017 byl zákonem č. 64//2017 Sb. novelizován zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a to mj. tak, že:

 • Mění systém přidělování insolvenčních věcí v oblasti oddlužení
 • Posiluje dohled nad výkonem funkce insolvenčního správce
 • Zvyšuje transparentnost insolvenčního řízení, omezuje administrativní úkony insolvenčních soudů a posiluje doručování dokumentů do datových schránek,
  • osoby, které mají podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, povinně zřízeny datové schránky, jsou povinny veškerá podání vůči soudu činit pouze prostřednictvím těchto datových schránek nebo elektronickou cestou, za předpokladu, že zprávu v elektronické podobě opatří uznávaným elektronickým podpisem (§ 80a odst. 1 věta první)
  • Dosud insolvenční zákon předepisoval požadavek podání na formuláři pro přihlášku pohledávky věřitele do insolvenčního řízení či návrh na povolení oddlužení, nově je pak navrhován formulář i pro návrh na vstup právního nástupce do insolvenčního řízení v případě převodu nebo přechodu pohledávky, pro seznam přihlášených pohledávek, soupis majetkové podstaty, pro konečnou zprávu a zprávy o plnění reorganizačního plánu.
  • při způsobu řešení dlužníkova úpadku oddlužením rozšiřuje možnosti formy oddlužení, a to o kombinaci splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo její části, navrhne-li to insolvenční správce a dlužník výslovně prohlásí, že s tím souhlasí.
  • možnost insolvenčního soudu rozhodnout o osvobození dlužníka (splní-li řádně a včas všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení) od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, nově i bez návrhu dlužníka
 • Reguluje subjekty poskytující služby související s institutem oddlužení
  • za dlužníka mohou zpracovat a podat insolvenční návrh a návrh na oddlužení jen kvalifikované subjekty. Tyto subjekty můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou, kam náleží osoby, u kterých je záruka odbornosti splněna již jen z titulu jejich profesního stavu nebo jejich specifického postavení ve vztahu k insolvenčnímu řízení obecně, se tedy rozumí advokát, notář a insolvenční správce. Do druhé skupiny pak budou patřit subjekty, které od ministerstva získají akreditaci pro poskytování úzkého okruhu služeb souvisejících s institutem oddlužení.
  • Dále je zakotveno pravidlo maximální výše odměny kvalifikovaných subjektů uvedených v § 390a odst. 1 písm. a) za služby poskytované dlužníku v souvislosti s oddlužením
 • Intenzivněji poskytuje ochranu před šikanózními insolvenčními návrhy
  • Základním ustanovením je § 100a, který zavádí obligatorní předběžné posouzení věřitelského návrhu. V zájmu zajištění účinné ochrany práv dlužníka, proti němuž je zahájeno insolvenční řízení na základě věřitelského insolvenčního návrhu, z jehož obsahu nebo z okolností, za nichž byl podán, může soud usuzovat na jeho zneužívající povahu či bezdůvodnost, zavádí § 100a do právního řádu opatření, které insolvenčnímu soudu nedovoluje v případě pochybností o důvodnosti insolvenčního návrhu zveřejnit vyhlášku (jakož i jiné dokumenty ve spise) v insolvenčním rejstříku a oznámit tak, že bylo zahájeno insolvenční řízení. Jinak řečeno, § 100a brání tomu, aby byl v důsledku pochybného (šikanózního) insolvenčního návrhu dlužník v očích veřejnosti diskreditován.
  • Další prvek ochrany dlužníků před šikanózními návrhy představuje § 105, resp. požadavek, aby věřitel, který podává insolvenční návrh proti právnické osobě, prokázal svoji splatnou pohledávku za dlužníkem jedním z uvedených způsobů. Požadavek doložit pohledávku podle § 105 odst. 1 se uplatní jen tehdy, jestliže touto pohledávkou věřitel osvědčuje splnění podmínek insolvenčního řízení, resp. jí dokládá insolvenční návrh. Uvedeným způsobem však není třeba prokazovat pohledávku, kterou věřitel přihlašuje v již probíhajícím řízení.
VRÁTIT SE ZPĚT
2019-06-11T09:31:58+00:00