Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz
Loading...
Obchodní právo 2019-05-27T14:57:03+00:00

Obchodní korporace

– v případě, že začínáte podnikat nebo již podnikáte, je vždy z hlediska majetkové odpovědnosti i prestiže podnikatele rozumější před podnikáním jako fyzická osoba upřednostnit podnikání jako právnická osoba, zejména jako obchodní korporace, jimiž jsou obchodní společnosti a družstva. Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost (v.o.s., veř. obch. spol.) a komanditní společnost (k.s., kom. spol.), které jsou osobními společnostmi, a společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.) a akciová společnost (a.s.), které jsou kapitálovými společnostmi a některé další.

V rámci tohoto tzv. korporátního práva poskytujeme tyto právní služby:

 • zakládání jednoosobních společností nebo společností o více společnících (postup založení společnosti: zde)
 • změny společností, stanoviska a rozbory
 • smlouvy o převodech obchodních podílů
 • úpravy stanov, společenských smluv, zakladatelských listin
 • zápisy do živnostenského a obchodního rejstříku a sbírky listin
 • vypořádání společníků, akcionářů, členů družstva
 • smlouvy o výkonu funkce jednatele, člena představenstva, člena dozorčí rady, statutárního ředitele, člena správní rady
 • ochrana obchodní firmy a dobré pověsti právnické osoby
 • organizace a řízení valných hromad

Obchodní závazky (smluvní a mimosmluvní vztah)

 – ze závazku jakožto právního vztahu má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá. V rámci zastupování klientů máme zkušenosti mj. z oblasti strojírenství, energetiky, potravinářství a přeprav. V rámci závazkového práva provádíme sepisy, rozbory, stanoviska, posuzování, reklamace, vady, uplatňování práv, poradenství, pomoc, vyhotovování komplexní smluvní dokumentace, které se týkají:

závazků z právních jednání, v rámci nichž poskytujeme:

 • sepisování smlouvy kupní, směnné, výpůjčka, nájemní, nájem prostoru sloužícího podnikání, podnikatelský pronájem věcí movitých, licenční, o úschově, o skladování, o dílo, příkazní, o zprostředkování, komisionářská, zasilatelská, obchodní zastoupení, o úvěru ,o přepravě věci, o provozu dopravního prostředku, o důchodu, o společnosti (dříve sdružení) , o tiché společnosti)

závazky z deliktů, kde řešíme:

 • Náhradu majetkové a nemajetkové újmy (dříve škoda)
 • Zneužití a omezení hospodářské soutěže
 • Nekalá soutěž
  • klamavá reklama
  • klamavé označování zboží a služeb
  • vyvolání nebezpečí záměny
  • parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,
  • podplácení,
  • zlehčování,
  • srovnávací reklama,
  • porušení obchodního tajemství,
  • dotěrné obtěžování
  • ohrožení zdraví a životního prostředí

Závazky z jiných právních důvodů, kde poskytujeme právní pomoc ohledně:

 • bezdůvodného obohacení
 • Zajištění a utvrzení dluhu
  • zástavní právo
  • ručení
  • zajišťovací převod práva
  • dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
  • smluvní pokuta
  • uznání dluhu
 • Změny závazků
  • postoupení pohledávky
  • převzetí dluhu
  • novace
  • přistoupení k dluhu
  • postoupení smlouvy
  • narovnání
 • Zánik závazků
  • dohoda
  • započtení
  • výpověď
  • odstoupení od smlouvy

Našim cílem je Vám pomoci, nebojte se nás oslovit!

Pomůžeme i Vám